Pentsamentua

Ikastolearen proiektuaren ardatz nagusietako bat pentsamentu sakonaren garapena da. Ikasleek pentsamentua garatzeko eta, aldi berean, pentsamentua ikusarazoteko gai izan daitezan behar egiten dogu. VISIBLE THINKING Harvardeko Unibertsidateko Project Zero dalakoaren barnean garatutako ikerketetan oinarritua dago. Hezkuntzearen ikuspegi horrek curriculuma berrantolatzen dau, zeregin guztiek pentsamentuaren garapena ekarri daien, eta ez irakasleek esandakoaren erreprodukzino hutsa.

Begoñazpi Ikastolak hainbat teoria eta metodologia erabilten ditu ikaskuntza-eredu hori garatzeko:

ASKOTARIKO ADIMENAK

Personok ditugun adimen desbardinei buruzko Howard Gardnerren teoriak lagundu egiten deusku, alde batetik, persona modu holistikoagoan ulertzen. Irakaslearentzat aukera parebakoa da persona bakotxaren ikasteko erara gehiago hurbiltzeko.

Haur Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzaren amaierara bitarteko curriculum-programazinoak adimen horreek errespetatuz eta indartuz diseinetan dira.

Klaustroak daborduko bere gain hartzen dituan hainbat jarduera dira: Askotariko Adimenen Testa, ikaslearen eta irakasleen adimen indartsuak eta ahulak ezagutzeko; ikasleek euren beharrik onenak aukeratzen ditue (Personabarruko Adimena); irakurketa-gidatuak (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak, LHko 1. eta 2. mailako umeakaz); Lehen Hezkuntzako 2. zikloko ikasleak neurriei (distantzia, pisua, bolumena) buruzko eskola praktikoak prestetan ditue eta lehen zikloko ikasleei laguntzen deutsee; Lehen Hezkuntzako 2. zikloko ikasleek binaka lantzen ditue benetako testuen irakurmena; plan personala: tutore bakotxa bere ikasleakaz bildu eta hobekuntza-planak egiten ditu. Horrelan, guztiek egiten ditue euren lanari, ohiturei eta abarrei buruzko gogoetak…; lan kooperatiboa: lan kooperatiboa egiteko hainbat teknika erabilten ditugu, Haur Hezkuntzako ikasgeletatik Bigarren Hezkuntzaraino; unidade didaktikoak, gaia askotariko adimenetatik lantzen; Haur Hezkuntzako ikasleek egindako Mapa Mentalak, Ikasgelan landutako proiektu bakotxean egindako ulermenen laburpen gisa; bizitzearen bidea (Bizibidea): gure ikasleek ariketa personala egiten dabe euren historia azaltzeko. Adimen desbardinak lantzen ditue.

ADIMEN LOGIKO-MATEMATIKOAREN GARAPENA

Adimen honen garapena hiru elementutan oinarritzen da: metodo matematikoa, robotikea eta xakea.

1.- MATEMATIKAKO SINGAPUR METODOA: Begoñazpi 2016-2017 ikasturtean hasi zan matematikako Singapur metodoa sartzen, eta daborduko erabat integrauta dago. Singapur metodoa irakaskuntza matematikorako proposamena da, herrialde berak azken 30 urteetan garatu dauen curriculumean oinarritua. Singapur metodoaren ezaugarria da problemak ebaztea dala prozesuaren muna. Kontzeptu bakotxa irakasteko, irudikapen zehatzetatik abiatzen da, laguntza piktorikoetatik edo irudietatik igarota, abstraktura edo sinbolikora ailegau arte.

2.- XAKEA IKASGELAN: 4 urteko gelatik aurrera, metodo matematikoari xake metodo pedagogikoa gehitzen deutsagu. Metodo horrek, xakeari esker, kontzeptu matematikoak modu ludikoan sartzen ditu, kantuetan, ipuinetan, roletan, abenturetan... oinarrituta. Begoñazpi Ikastola da metodo hori ikasgelan sartu dauen Euskadiko lehenengo ikastetxea, eta Bilbon gauzatutako Xakeko Maisu Handien Masterrean parte hartu daben hainbat lagunen bisitea jaso dau. Xake-ikaskuntza, curriculumaren barruan, Lehen Hezkuntzan be txertatu da.

3.- ROBOTIKEA: Begoñazpi Ikastolak 2015-2016 ikasturtetik hezkuntza-etapa guztietara zabaldu dau robotikea: Haur Hezkuntzatik, 5 urteko umeakaz, Batxilergoko bigarren mailara arte. Irakasgaia eskola-curriculumaren barruan emoten da, irakasgaien zati lez. Ikasgaia ikastetxeko hezkuntza-sisteman sartzearen helburua da ikasleakan trebetasun eta abilezia zientifikoak eta teknikoak eta sozialak garatzea, egungo gizarteak ezartzen dituan erronketara egokituta. Gainera, 5 urteko gelan, robotika lantzen hasten gara ‘Beeboot’ programakaz eta Lego unibersoak eskaintzen dituan programakaz. Robotikeak ezagutza matematikoak, fisikea eta abar erabiltera behartzen daben materialak programetan laguntzen deutso ikasleari.

Hiru ardatzok hezkuntzan hain garrantzitsua dan adimen hori garatzen laguntzen dabe.

ADIMEN MUSIKALAREN GARAPENA

1.- MUSIKA-HEZKUNTZA ARAUTUA. Begoñazpi Ikastolak musika arautuaren ikaskuntza sartu dau bere ikasgeletan, Kontserbatorio edo Musika Eskola baten moduan, eta, hain zuzen be, Euskadin musika-eskaintza hori daukan lehenengo ikastetxe bihurtu da.

2019-2020 ikasturte honetan, eta Eusko Jaurlaritzaren baimen guztiak jaso ondoren, Begoñazpi Ikastola Musika Irakaskuntzen ikastetxe ofizial bihurtu da, egiaztapen hori euki dauen Euskadiko lehenengoa.

Bibolinaren irakaskuntzeagaz 4 urtegaz hasten dan musika-proiektua DBHko 4. mailara arte luzatuko da. Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, ikasleak, gura izan ezkero, musika-hezkuntza arautuan hasiko dira. Ikastoleak bereizketea egiten dau hemen, ikasle batzuk ikaskuntza ‘ofizialera’ eta, beste batzuk, Lehen Hezkuntzako musika-klaseetan ohikoa dan ildoari jarraitzera daroazana.

2.- PIANOA. Lehen Hezkuntzan, ikasleak instrumentu barria ezagutzen hasten dira, pianoa. Instrumentu honen teknikea ikasteaz gain, musikearen oinarrizko ezagutzak be ikasten ditue horren bidez. Banaka joten dabe, baina, batez be, taldean, musika talde baten parte diranean lortzen diran balioak lantzeko. Pianoagaz Lehen Hezkuntzako lehenengo urte biak lantzen dira eta Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, ikasleek ibilbide desbardin bi egiteko aukerea daukie. Aukeretako bat da musikea modu ludikoan ikastea, eta beste aukerea da musikako ordu hori kontserbatorioetan eskaintzen daben curriculumean barneratzeko erabiltea.

3.- BIBOLINA. Gainera, 2016-2017 ikasturtean bibolinak sartzen hasi ziran lau urteko geletan. Gure umeek instrumentuagaz lehenengo kontaktua eukitea da asmoa. Horretarako, beste teknika eta ariketa batzuez gainera, Suzuki metodoa erabilten dogu. Metodo hori entzunaldi eta errepikapenen bidezko ikaskuntzan oinarritzen da, eta, horregaitik, lehenengo eta behin, gero gure bibolinakaz errepikatzen ditugun erritmo guztiak entzuten ditugu, sentsibilidade musikala garatzeko. Garrantzi handia emoten deutsagu jarrera zuzenari eta bibolina hartzeko eta arkuari eusteko moduari. Baina, batez be, umeak instrumentuagaz gozetera eta euren buruari egunez egun hobetzeko desafioa egitera bultzatzen ditugu, musika-trebetasuna ez da-ta talentua, garatu leiteken trebetasuna baino.

ULERMENERAKO IRAKASKUNTZEA (HARVARD METODOA)

Ikaskuntzeak, egungo neurozientzia-azterketa guztiak aztertu ondoren, ikaskuntza ulerkorra izan behar dau, buruz ikastea minimizatuz. Ikastetxeko irakasle bi Harvardeko Unibertsidadean hezi ziran eta hareek izan ziran klaustroko buru.

2012/2013 ikasturteko irailean, Harvardeko Unibertsidadeko Project Zero lantaldeko irakasle bik prestakuntza-ikastaroa emon eutseen irakasle guztiei. Une horretatik aurrera, talde traktore bat sortu zan, Ikastolako 15 irakaslek osotua. Irakasle horreek dira ikuspegi barriaren ezarpenaren buru. Harvardeko Unibertsidadeko irakasleak Begoñazpi Ikastolara joaten dira urtero, ezarpena gainbegiratzera.

Esparru hori garatu ahal izateko, hainbat eremutara joten dogu:

1.- CURRICULUMA BERRIKUSTEA ETA PROGRAMETEA: Curriculumaren Berrikuspenaren eta Programazinoaren barruan, euki guztiak berrikusi eta husten dira, eta berregituratu egiten da, gure ikasleek eskura daiezan gura ditugun gaitasunak kontuan hartuta.

2.- PENTSAMENTUAREN ERRUTINAK ETA TREBETASUNAK: metodologia biok, bai Robert Swartzek garatutakoak, bai David Perkinsek bultzatutakoak, pentsamentua egituratzen laguntzen deuskue. Hainbat teknikatan oinarritzen dira, ikasleei pentsamentua egituratzen laguntzen deutseenak, erabagi bat hartzeko, ondorio bat aterateko... helburuagaz.

3.- INDAR KULTURALAK: Ron Ritchhartek garatutako teoriak eskola-saio bat zer testuingurutan jazoten dan ulertzen laguntzen dau, bai eta aintzat hartzen be zer zortzi esparru hartu behar ditugun kontuan garatzen dogun eskola-saio bakotxa optimizetako.

Teoria eta metodologia horreek guztiak ulermen-proiektutan oinarritutako ikaskuntzearen bidez garatzen dira. Ulermen-proiektuak topiko sortzaile baten ingurukoak dira, eta hainbat arlo biltzen ditue modu koordinaduan. Proiektu horreek, irakasleek ikasleek jakitea garrantzitsutzat jo daben horren ikaskuntza ziurtatzeaz gainera, lehen aitatutako teoriak eta metodologiak osotzen ditue.

Topikook 3 urteko gelatik Batxilergoko 2. mailara arte lantzen dira. Hainbat topiko mota dagoz, batzuek euskera + matematika + ingurunearen ezagutza daukie; beste batzuek ingelesa + science + artea integretan dabe; Bigarren Hezkuntzan ingelesa + robotikea + plastikea + science…

Proiektuok ikasgelako denporearen %30 hartzen dabe. Gainerako denporea Ulermenerako Irakaskuntzearen esparruaren premisearen arabera lantzen da, arloko proiektuen bidez.

Une honetan 37 ulermen-proiektu dagoz garatuta, eta hezkuntza-etapa guztietan garatzen dira.

PSIKOMOTRIZIDADEA | AUCOUTURIER PSIKOMOTRIZIDADE-PRAKTIKEA

2019-2020 ikasturte honetan, ikastetxeak psikomotrizidadea be garatu dau –eta 2 urteko umeei be zabaldu jake–, Bernard Acouturier Hezkuntza eta Prebentzino Praktika Psikomotorra ereduaren arabera. Haur Hezkuntzako Curriculumak ezarritako helburuei lotuta dago beti, hiru arloakaz lotuta:

Norberaren ezagutzea eta autonomia personala; Ingurunearen ezagutzea; eta Komunikazinoa eta adierazpena.

Lantzen gabilzan Bizipen Psikomotrizidadearen helburuak honako honeek dira:

1. FUNTZINO SINBOLIKOAREN garapena bultzatzea, egiteko, jolasteko eta sortzeko plazeraren bidez.
2. Larritasunari aurre egiteko ASEGURAZINO-PROZESUAK garatzen laguntzea, jarduera motorren bidez.
3. Pentsetako plazera eta operazinoen pentsamentua eskuratzea ahalbidetzen dauen DESZENTRAZNIO prozesua garatzen laguntzea.

Helburu horreek lantzeko, JOLASAREN bidez baino modu hoberik ez dago, eta, horretarako, psikomotrizidade-gela barria sortu dogu. Bertan umeek sortzaile handiak izateko askatasuna eukiko dabe. Aretoak eremu bi daukaz:

MOBIMENTU-ADIERAZKORTASUNAREN LEKUA (salto egitea, gora egitea, igotea, korrika egitea...)

PLASTIKEAREN, GRAFIKEAREN ETA HIZKUNTZEAREN ADIERAZKORTASUNAREN LEKUA (gorputza geratu eta pentsamentua aktibetan da).

Horregaz guztiagaz, umeari begirada bat botaten deutsagu, bakarra dala sentidu daian, esperientzia bakarragaz, eta hori guztia beti errespetuan oinarrituta.